Login Signup for Free!
Username:
Password:
Your username is not your e-mail address!
Lost password?
Signup for Free!

Algemene voorwaarden
DiscountClicker

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. DiscountClicker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Click Capital B.V. gevestigd Kerkstraat 119 te Brunssum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 66260361, bekend bij de belastingdienst onder BTW-nummer: NL8564.67.716B01.

b. gebruiker: diegene die zich via de website registreert;

c. product: het product welke DiscountClicker middels de veiling aanbiedt;

d. arrangement: het arrangement zoals een vakantie, entreebewijs voor musical, pretpark of evenement, diner, reis of hotelovernachting dat door een aanbieder via de veiling wordt aangeboden;

e. waarde cheque: een waarde cheque, cadeau bon of tegoed bon;

f. aanbieder: het bedrijf die via de veiling een arrangement aanbiedt;

g. veiling: de online veiling die door DiscountClicker wordt georganiseerd en die via de website aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld;

h. winnaar: de gebruiker die de winnaar van een veiling is geworden;

i. website: de websites www.DiscountClicker.nl waarop veilingen ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DiscountClicker en de gebruiker en op het gebruik van de website.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DiscountClicker vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3. Registratie

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de veiling dient de gebruiker zich te registreren op de website. Het aanmaken van een account is gratis.

3.2. De gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. DiscountClicker is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

3.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.4. Iedere gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn.De diensten op de website worden niet aangeboden voor personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt.

3.5. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3.6. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

Artikel 4. Website

4.1. DiscountClicker garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat deze tekortkomingen verholpen kunnen worden.

4.2. DiscountClicker is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

4.3. De gebruiker erkent dat DiscountClicker het recht heeft de toegang tot een veiling te blokkeren indien de gebruiker of derden misbruik maken van de veiling, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1. De veiling is slechts toegankelijk voor bij DiscountClicker geregistreerde gebruikers, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn de veilingen nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de veiling tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien de gebruiker niet voldoet aan deze voorwaarden, verzoekt DiscountClicker de gebruiker geen gebruik te maken van de veiling. DiscountClicker is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veiling te verbieden.

5.2. Bij gebruik van de website dient de gebruiker zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.3. Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.4. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan DiscountClicker door te geven.

5.5. Het is de gebruiker niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van DiscountClicker of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

5.6. Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens DiscountClicker handelt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die DiscountClicker daardoor lijdt en is DiscountClicker gerechtigd de gebruiker de toegang tot de veiling te ontzeggen en/of het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Aanbod en verzendkosten

6.1. Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor DiscountClicker noch voor de aanbieder.

6.2. Alle op de website vermelde prijzen voor producten die via de veiling gewonnen worden zijn inclusief btw en handelingkosten. De prijzen van producten die niet via de veiling gekocht worden (middels reguliere aankoop) of van producten die aangekocht worden middels het verrekenen van verspeelde biedpunten zijn exclusief handelingkosten.

6.3. Elke beslissing tot deelname aan een veiling als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 7. Biedpunten

7.1. Om een bod uit te kunnen brengen op de veiling, dient de gebruiker te beschikken over digitale biedpunten. Een biedpuntpakket kan gekocht worden door in te loggen op de website en het bestelproces te doorlopen.

7.2. Het aankopen van biedpunten geeft nimmer het recht op een product. Met biedpunten kunnen enkel biedingen worden gedaan op veilingen of een korting worden verkregen in de vorm van verspeelde biedpunten.

7.3. Het plaatsen van een bod op de veiling kost 1 biedpunt, tenzij op de website anders is aangegeven. Door het plaatsen van een bod wordt de prijs van het product of arrangement met € 0,01 verhoogd, tenzij een bod meerdere biedpunten bevat.

Artikel 8. Werking van de veiling

8.1. Gedurende de veiling gaat de prijs van het product of arrangement per bod omhoog. Bij ieder bod wordt de looptijd van de veiling met een bepaald aantal seconden verlengd.

8.2. Indien de gebruiker na het verstrijken van de looptijd van de veiling de laatste is die een bod heeft geplaatst, dan is de gebruiker de winnaar van de veiling. De winnaar van de veiling heeft de keuze om:

a. hetgeen via de veiling wordt aangeboden af te nemen; of

b. het bedrag waarvoor het product of arrangement geveild is in biedpunten te ontvangen.

8.3. De winnaar dient binnen 48 uur na het winnen van de veiling het product betaald te hebben. Indien de winnaar niet of te laat betaalt, dan kan de winnaar geen aanspraak meer maken op het product.

8.4. Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van DiscountClicker, behoudt DiscountClicker zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

8.5. Door een bod uit te brengen op de veiling verklaart de gebruiker de prijs, die door het uitbrengen van het bod ontstaat, te betalen voor het product of arrangement indien de gebruiker de laatste bieder is. Een uitgebracht bod is te allen tijde onherroepelijk, kan niet worden ingetrokken of ongedaan worden gemaakt.

Artikel 9. Levering en leveringstermijn

9.1. Het product wordt opgestuurd naar het door de winnaar opgegeven adres.

9.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.3. Indien DiscountClicker het product niet binnen 30 dagen na de beëindiging van de veiling kan leveren, dan stelt DiscountClicker de winnaar daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de winnaar het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de winnaar de overeenkomst ontbindt, dan betaalt DiscountClicker eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.4. Het risico van het product gaat over op de winnaar op het moment dat het product aan de winnaar bezorgd is.

Artikel 10. Waarde cheque

10.1. Indien de winnaar heeft aangeklikt dat hij ermee akkoord gaat dat de waarde cheque wordt geleverd voor het verstrijken van de ontbindingstermijn en de winnaar heeft aangeklikt dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht, dan wordt de waarde cheque onverwijld na het winnen van de veiling aan de winnaar geleverd.

10.2. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor schade indien de levering van de waarde cheque mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres.

10.3. Op een waarde cheque die DiscountClicker of de aanbieder per mail aan de winnaar verstrekt (of door deze te laten downloaden) kan een uitgiftedatum en/of een einddatum van de geldigheid worden vermeld.

10.4. Als een bepaalde periode of een bepaald evenement in de aanbieding is vermeld, eindigt de geldigheid van de waarde cheque na die periode of na het evenement, tenzij anders is vermeld.

10.5. Indien de winnaar in de vermelde periode of op de overeengekomen datum geen gebruik maakt van de op de waarde cheque vermelde dienst, dan komt de waarde cheque te vervallen en kan de winnaar geen gebruik meer maken van de waarde cheque.

10.6. De winnaar kan de geleverde waarde cheque niet inwisselen voor geld.

10.7. De waarde cheque kan slechts eenmaal worden verzilverd.

10.8. Het is de winnaar verboden de waarde cheque te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren of na te maken.

Artikel 11. Arrangement

11.1. Ieder aanbod door een aanbieder wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid. Dit betekent dat de aanbieder niet verplicht is om aan de winnaar het arrangement te leveren waarop de winnaar heeft geboden, indien het arrangement niet meer beschikbaar is. DiscountClicker streeft er uiteraard naar dit soort situaties te voorkomen. Indien het arrangement onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan hoeft de winnaar de prijs voor het arrangement niet te betalen. Indien de prijs reeds betaald is, dan wordt de prijs terugbetaald. Daarnaast wordt het aantal biedpunten die de winnaar heeft verbruikt door het plaatsen van biedingen op het arrangement bijgeschreven op het account van de winnaar.

11.2. Het is mogelijk dat het arrangement enkel wordt aangeboden voor een bepaalde periode of een bepaalde dag. Indien dat het geval is, staat dat duidelijk vermeld op de website bij de productspecificaties. Met de periode en/of dag van het arrangement en de eventueel vermelde vertrektijden dient door de gebruiker rekening te worden gehouden.

11.3. Indien de winnaar om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het arrangement, dan is noch de aanbieder noch DiscountClicker tot enige restitutie verplicht.

Artikel 12. Positie van DiscountClicker

12.1. DiscountClicker is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of afbeeldingen en/of foto’s opgenomen in het aanbod die afkomstig zijn van aanbieders. Indien het aanbod niet overeenkomt met hetgeen de aanbieder werkelijk heeft geleverd, dan is DiscountClicker hiervoor niet aansprakelijk en dient de winnaar de aanbieder hierop aan te spreken.

12.2. Arrangementen worden aangeboden door aanbieders en niet door DiscountClicker. De winnaar erkent dat DiscountClicker geen partij is bij de overeenkomst tussen de winnaar en een aanbieder. Het betreden van het bedrijf van de aanbieder en/of het gebruik maken van het arrangement geschiedt op eigen risico. DiscountClicker aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor enig ongeval.

12.3. De betaling van het arrangement verloopt via DiscountClicker, tenzij bij de productspecificaties anders is vermeld.

12.4. DiscountClicker is op geen enkele wijze jegens de gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een aanbieder.

12.5. Indien de aanbieder zijn verplichtingen jegens de winnaar niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de winnaar en de aanbieder en dan dient de winnaar zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de aanbieder.

Artikel 13. Ontbindingsrecht koopovereenkomst

13.1. De winnaar heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden, het zogenaamde ontbindingsrecht. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de winnaar de gehele bestelling van DiscountClicker heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de winnaar gewezen op dit ontbindingsrecht.

13.2. Wil de winnaar gebruik maken van zijn ontbindingsrecht, dan dient de winnaar dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan DiscountClicker kenbaar te maken.

13.3. Nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht, dient de winnaar het product binnen 14 dagen terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

13.4. De winnaar dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

13.5. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat DiscountClicker overeenkomstig artikel 13.8 aan de winnaar betaalt.

13.6. Indien de winnaar de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de winnaar.

13.7. Het risico van de retourzending rust bij de winnaar, tenzij het product door DiscountClicker bij de winnaar wordt opgehaald.

13.8. DiscountClicker zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de afleveringskosten) restitueren. De afleveringskosten worden niet aan de winnaar terugbetaald indien de winnaar een deel van de bestelling wel houdt.

Artikel 14. Retouradres

14.1. Het adres waarnaar de producten teruggestuurd dienen te worden, wordt middels een email aan de klant gecommuniceerd.

Artikel 15. Ontbindingsrecht overeenkomst tot het verrichten van diensten

15.1. De winnaar heeft het recht de overeenkomst tot de levering van een dienst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.

15.2. Wil de winnaar gebruik maken van zijn ontbindingsrecht, dan dient de winnaar dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan DiscountClicker kenbaar te maken.

15.3. DiscountClicker zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht de reeds betaalde prijs voor de dienst aan de winnaar terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de winnaar reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de levering van de dienst. In een dergelijk geval dient de winnaar de prijs voor de dienst te betalen naar rato van de geleverde dienst/verrichte werkzaamheden.

15.4. Wordt de dienst in zijn geheel geleverd tijdens de ontbindingsperiode en is aan de volgende 2 voorwaarden voldaan:

a. de winnaar heeft ermee ingestemd dat tijdens de ontbindingsperiode de dienst wordt uitgevoerd;

b. de winnaar heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht nadat de dienst volledig zal zijn verricht,

dan vervalt het recht van de winnaar om de overeenkomst overeenkomstig dit artikel te ontbinden.

15.5. De overeenkomst tot de aankoop van digitale biedpunten kan niet door de gebruiker worden ontbonden indien aan de 2 voorwaarden is voldoen die zijn omschreven in artikel 15.4.

15.6. De winnaar heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

Artikel 16. Garantie

16.1. Indien op een product een fabrieksgarantie wordt gegeven, dan wordt dit op de website bij de productspecificaties vermeld. De fabrieksgarantie komt de winnaar toe onverminderd de rechten die de wet de winnaar toekent.

16.2. De garantie van het product loopt via de fabrikant, tenzij anders is aangegeven. Op verzoek van DiscountClicker dient de winnaar i.v.m. de garantie een kopie van de factuur van het product aan DiscountClicker te verstrekken.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan DiscountClicker of aan de aanbieder. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiscountClicker de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

17.2. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van DiscountClicker , haar licentiegever of de aanbieder.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

18.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

18.3. DiscountClicker kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. DiscountClicker zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

18.4. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal of afbeeldingen van een arrangement, beschrijvingen van een arrangement en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die zijn aangeleverd door de aanbieder.

18.5. DiscountClicker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het door de aanbieder niet dan wel niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen jegens de winnaar.

18.6. DiscountClicker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. DiscountClicker kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

18.7. De winnaar vrijwaart DiscountClicker tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de overeenkomst tussen de winnaar en de aanbieder.

18.8. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de winnaar kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

18.9. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of vanwege het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of doordat het product verkeerd is gemonteerd of geïnstalleerd.

18.10. DiscountClicker is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.11. DiscountClicker aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

18.12. Indien DiscountClicker aansprakelijk mocht zijn jegens de gebruiker voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DiscountClicker beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

18.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DiscountClicker of haar ondergeschikten.

Artikel 19. Overmacht

19.1. DiscountClicker is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop DiscountClicker geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 20. Klantenservice en klachten

20.1. Voor vragen over de veiling of het indienen van een klacht, kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice van DiscountClicker . De klantenservice van DiscountClicker is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het postadres: Kerkstraat 119, 6441BD, Brunssum, Nederland

Via het e-mailadres: info@DiscountClicker.com

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen tussen de gebruiker en DiscountClicker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DiscountClicker gevestigd is. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat DiscountClicker zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.